Meny

Helse og omsorg hånd i hånd

Bråta Helse- og aktivitetssenter

Spennende prosjekt i regi av Nedre Eiker kommune bestående av kommunaltekniske anlegg, omsorgsboliger og sykehjem.

Bråta bo- og aktivitetssenter var et prosjekt i regi av Nedre Eiker kommune, bestående av kommunaltekniske anlegg, omsorgsboliger, sykehjem, samt diverse fellesfunksjoner av både privat/administrativ og offentlig karakter. Omsorgsboligene ligger fordelt i mindre enheter over et større tomteområde.  Disse består av i alt 16 felles boliger til eldre, 6 felles boliger til psykogeriatri, 8 omsorgsboliger, 24 felles boliger til demente samt en dagavdeling for demente.

Det største bygget på området er aktivitetshuset. Dette inneholder 24 sykehjemsplasser og 8 institusjonsplasser/ rehabiliteringsplasser, samt alle tilhørende funksjoner, så som personal- administrasjons og lagerfunksjoner. Byggets 1. etasje inneholder fellesfunksjoner for hele området, samt tilbud til kommunens øvrige beboere.  Her finner man to treningsbassenger til offentlig bruk, trenings- og fysioterapisal, barnetjeneste, helsestasjon med lege og laboratorie, samt utleierom. I tillegg til dette ble det etablert en større kafé med middagsservering som også kan deles opp/leies ut til egne arrangementer, kiosk, aktivitetsrom, treningskjøkken, verksted, mørkerom, vinterhage, biljardrom og jaktbu.

Bofellesskapene er plassert i landskapet, tilpasset tomtas topografi. Omsorgsboligene for demente er sammen med dagsenteret gruppert rundt et felles uteområde. Fellesbygget, her benevnt som aktivitetshuset, ble plassert på tomtas laveste og flateste område i nordøst. Alle fellesfunksjonene ble plassert på bakkeplan og organisert rundt et ”aktivitetstorg”. Sykehjemsavdelingene ble plassert i 2. etasje, sammen med avdeling for døgnrehabilitering.

Det var i arkitekturen og materialbruken et ønske om å gi hovedbygget et robust og fast preg. Dette ble uttrykt ved at det i hovedtrekk skulle benyttes tegl i 1. etasje mot terreng. Bopaviljongene skulle være mindre og lettere i utrykket med pulttak og fasader med noe tegl i kombinasjon med trepanel.

ProsjektCompaniet AS utarbeidet prosjektgrunnlaget og styrte prosessen i forbindelse med innstilling av valgt entreprenør.